Fornlämningar i Stora Hult

Riksantikvarieämbetet har en ny websida kallad "Fornsök".  Här kan man leta upp registrerade fornminnen i hela landet. I Stora Hult finns flera.
Vid kommungränsen i söder ligger pestkyrkogården. Markeringarna på fäladen och på allmänningen definieras som "hägnad". På grönområdet väster om Gamlegården finns en hällristning. Den röda markeringen invid Lillahultsvägen markerar en boplats.
Länken till websidan: https://app.raa.se/open/fornsok/