Trafikmätning i Stora Hult

Under några dagar har Trafikverket mätt trafiken på Storahultsvägens övre del.

Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) mäts genom stickprov, trafikflödet mäts och skattas.

Informationen används inom Trafikverket bland annat vid planering och vid dimensionering av insatser för drift och underhåll av vägnätet.

Punkterna är slumpmässigt utvalda utifrån kriteriet att de ska vara representativa för ett visst bestämt vägnät.